แบบฝึกหัด การจัดเรียงลำดับข้อมูล ด้วย ORDER BY

จากตารางข้อมูล products ให้คุณทำการดึงข้อมูล ออกมาแสดง และทำการจัดเรียงข้อมูลด้วยคอลัมน์ productLine แบบน้อยไปมาก และ quantityInStock แบบมากไปน้อย