แบบฝึกหัด เริ่มดึงข้อมูลจาก DATABASE

แบบฝึกหัดนี้ เราใด้จัดเตรียม ตารางข้อมูล products โดยให้คุณทำการดึงข้อมูลทุก คอลัมน์ ออกมาแสดง