แบบฝึกหัด ดึงข้อมูลจาก DATABASE โดยกำหนด คอลัมน์

จากตารางข้อมูล products ให้คุณทำการดึงข้อมูล เฉพาะคอลัมน์ productCode, productName, productLine, productScale, productVendor ออกมาแสดง