การดึงข้อมูลจาก Database

« อ่านและทดลองเขียน SQL Query คลิกที่นี่ »

« Facebook page »

การดึงข้อมูลจาก Database สามารถทำใด้โดยใช้คำสั่ง Select

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT * FROM customers

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลทุกคอลัมน์ จาก ตาราง customers

ในกรณีที่ต้องการระบุ คอลัมน์

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT customerNumber,customerName FROM customers

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลคอลัมน์ customerNumber และ customerName จาก ตาราง customers