การ Query ข้อมูลจาก Database

« Facebook page »

การดึงข้อมูลจาก Database สามารถทำใด้โดยใช้คำสั่ง Select

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT * FROM customers

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลทุกคอลัมน์ จาก ตาราง customers

ในกรณีที่ต้องการระบุ คอลัมน์

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT customerNumber,customerName FROM customers

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลคอลัมน์ customerNumber และ customerName จาก ตาราง customers

แบบฝึกหัด1

Query ข้อมูลจาก DATABASE

จากตารางข้อมูล products ให้ทำการ Query ข้อมูล ทุกคอลัมน์ ออกมาแสดง

แบบฝึกหัด2

Query ข้อมูลจาก DATABASE โดยกำหนด คอลัมน์

จากตารางข้อมูล products ให้คุณทำการ Query ข้อมูล เฉพาะคอลัมน์ productCode, productName, productLine, productScale, productVendor ออกมาแสดง