การจัดเรียงลำดับข้อมูล ด้วย Order By

« Facebook page »

การการเรียงลำดับข้อมูลจาก Database สามารถทำใด้โดยใช้คำสั่ง ORDER BY

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT * FROM customers ORDER BY country, customerNumber ASC

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลทุกคอลัมน์ จาก ตาราง customers จัดเรียงลำดับข้อมูล country และจัดเรียง customerNumber ในแต่ละ country

ASC จัดเรียงจากน้อยไปมาก

DESC จัดเรียงจากมากไปน้อย

หากไม่ระบุรูปแบบการจัดเรียง จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเป็น ASC

รูปแบบข้อมูลที่ได้

ผล Query

ทดลองทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับ

แบบฝึกหัด1

การจัดเรียงลำดับข้อมูล ด้วย ORDER BY

จากตารางข้อมูล products ให้คุณทำการดึงข้อมูล ออกมาแสดง และทำการจัดเรียงข้อมูลด้วยคอลัมน์ productLine แบบน้อยไปมาก และ quantityInStock แบบมากไปน้อย