เงื่อนไขและข้อตกลง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบ การเข้าถึง formiraex และเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่คุณระบุว่าคุณได้อ่าน, ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการใช้งาน ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน โปรดหลีกเลี่ยงการเข้าใช้งาน และ formiraex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน การเข้าใช้งานของคุณถือเป็นการยอมรับข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน 

Formiraex นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ถึงแม้ Formiraex จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด Formiraex ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากปัญหา ทั้งนี้ Formiraex จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น 

 

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ

Formiraex เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์/ได้รับสิทธิในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผลตามที่ปรากฏในทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลงและ/หรือทำเพิ่มเพื่อนำไปเผยแพร่ หรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Formiraex ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขใน

 

การสมัครใช้บริการของ Formiraex หรือการใช้บริการของ Formiraex หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของท่านต่อ Formiraex โดยผ่านทางและ/หรือทางอีเมล์ Formiraex หรือช่องทางอื่นตามที่ Formiraex กำหนด จะถือว่าท่านได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ Formiraex กำหนด  การลงทะเบียนกับ Formiraex ท่านจะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Formiraex ซึ่งการให้ข้อมูลของท่าน ถือเป็นการตกลงยินยอมให้ Formiraex สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ Formiraex เห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้ง Formiraex และท่าน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ตามที่ปรากฏอยู่ในนี้ 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ  Formiraex (“ Formiraex ”) ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการของ Formiraex ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Formiraex ได้รับจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ Formiraex ในการเข้าใช้งาน Formiraex ท่านจำเป็นต้องเปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
email
profile
openid

รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลในไฟล์ ผ่าน
/auth/script.container.ui
/auth/script.external_request
/auth/spreadsheets  

 

Formiraex จะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ท่านต้องการรับบริการกับ Formiraex รวมถึง Formiraex จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้ Formiraex ดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและ Formiraex ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเก็บ รวบรวม เปิดเผย ทำให้แพร่หลาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการอื่น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย Formiraex จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของศาล หรือในการพิจารณาของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือการร้องขอโดยหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Formiraex ได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาการให้บริการของ Formiraex อย่างไรก็ตาม Formiraex รับประกันกับท่าน ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว Formiraex ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตลอดเวลา และหากมีการแก้ไขใดๆ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว Formiraex จะบรรจุการแก้ไขดังกล่าวไว้ในของ Formiraex

  

การยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดของ Formiraex ซึ่งจะแทนที่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับของ Formiraex ฉบับอื่น ๆ ที่ Formiraex จัดทำขึ้นจนถึงปัจจุบัน