สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Shrink Wrap License)

                    Formiraex ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฉบับนี้ ขอเตือนให้ท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดก่อนที่ท่านจะเข้าผูกพันตามสัญญาโดยการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์นี้

                    เมื่อท่านอ่านข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว หากไม่ตกลงตามสัญญา ขอให้หยุดการใช้ ผลิตภัณฑ์ เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์นี้ และ/หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ถือว่าท่านยอมผูกพันในฐานะผู้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญาแบับนี้ โดยผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

1.  การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1  ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชื่อ Formiraex และเอกสารที่ระบุในสัญญานี้ (ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

1.2  ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุในสัญญานี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
1.2.1  ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้ไม่เกิน 1 คน (หนึ่งคน)
ซึ่งหมายความว่า บุคคลหลายคนอาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องใช้ทีละคน
1.2.2  ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเดียวกัน จะมีได้มากกว่า 1 คน (หนึ่งคน)
แต่ผู้รับอนุญาตจะต้องทำสัญญากับผู้อนุญาตอีกฉบับหนึ่งเพื่ออนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันได้

2.  สิทธิของคู่สัญญา

          2.1  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญานี้

          2.2  ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิที่จะให้เช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเอกสาร หรือสิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามสัญญานี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิโอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ พร้อมด้วยสัญญาฉบับนี้ สำเนาทุกชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเอกสารประกอบการใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอน โดยผู้รับโอนจะต้องตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในสัญญานี้
- 2 –

2.4  ผู้รับอนุญาตมีสิทธิทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 1 ชุด (หนึ่งชุด) เพื่อป้องกันการสูญหายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเท่านั้น เว้นแต่การทำสำเนามากกว่า 1 ชุด (หนึ่งชุด) จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษร

          2.5  ผู้รับอนุญาตไม่มีสิทธิทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงใหม่ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเป็น         ลายลักษณ์อักษรหรือกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

            2.6  ผู้รับอนุญาตขอรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน

ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้อนุญาต

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

3.  ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

3.1  ผู้อนุญาตขอรับประกันว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ทุกประการเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตรับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้อนุญาตจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)  ผู้อนุญาตจะคืนเงินให้แก่ผู้รับอนุญาตเท่ากับที่ผู้รับอนุญาตจ่ายให้แก่ผู้อนุญาต
(2)  ผู้อนุญาตจะเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งชำรุดบกพร่องและส่งมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อันใหม่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดคืน
(3)  ผู้อนุญาตจะแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้อนุญาตได้รับมอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดคืน
3.2  ผู้อนุญาตไม่รับผิดในการชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น จากการใช้งาน

4.  การรักษาความลับทางการค้า

ผู้รับอนุญาตจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้รับอนุญาต
รู้หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของผู้อนุญาตในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อนุญาตให้บุคคลอื่นทราบ

- 3 –

5.  คำรับรอง

          ผู้อนุญาตขอรับรองและยืนยันว่า ผู้อนุญาตมีสิทธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทำให้เสื่อมสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารเกี่ยวกับคู่มือการใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้ และผู้อนุญาตมีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

6.  การต่อสู้คดี

          6.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือใช้สิทธิจะฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้สัญญานี้ ผู้รับอนุญาตจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตทราบ และผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะเข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีแพ่งหรือเป็นโจทก์ร่วมในการฟ้องแย้ง

          6.2 ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาตจากผลคดีละเมิดสิทธิภายใต้สัญญานี้ ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

7.  การระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ คู่สัญญาประสงค์จะให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการตกลงไกล่เกลี่ยด้วยวิธีประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาท
เพื่อการประนอมข้อพิพาท และให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังกล่าว

 

                              หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามที่

                              Formiraex.com