การจัดเรียงลำดับข้อมูล ด้วย Order By

« อ่านและทดลองเขียน SQL Query คลิกที่นี่ »

« Facebook page »

การการเรียงลำดับข้อมูลจาก Database สามารถทำใด้โดยใช้คำสั่ง ORDER BY

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT * FROM customers ORDER BY country, customerNumber ASC

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลทุกคอลัมน์ จาก ตาราง customers จัดเรียงลำดับข้อมูล country และจัดเรียง customerNumber ในแต่ละ country

ASC จัดเรียงจากน้อยไปมาก

DESC จัดเรียงจากมากไปน้อย

หากไม่ระบุรูปแบบการจัดเรียง จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเป็น ASC

รูปแบบข้อมูลที่ได้

ผล Query

ทดลองทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับ

การดึงข้อมูลจาก Database

« อ่านและทดลองเขียน SQL Query คลิกที่นี่ »

« Facebook page »

การดึงข้อมูลจาก Database สามารถทำใด้โดยใช้คำสั่ง Select

ตัวอย่างโครงสร้างคำสั่ง SELECT * FROM customers

แปล Code เป็นความเข้าใจคือ เลือก ข้อมูลทุกคอลัมน์ จาก ตาราง customers

Relation Database

« อ่านและทดลองเขียน SQL Query คลิกที่นี่ »

« Facebook page »

เดต้าเบสที่ใช้งานกันส่วนใหญ่จะมีการเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในบทความนี้จะแสดงตัวอย่างและรูปแบบการประยุกต์ การเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์

  1. One to One การเก็บข้อมูลด้วยความสัมพันธ์ หนึ่งต่อหนึ่ง จากตัวอย่างเราจะทำการเก็บข้อมูล Order และ ที่อยู่สำหรับจัดส่งบิล โดยข้อมูล 1 Order จะมี ข้อมูลที่อยู่ส่งบิล 1 ชุด
database relation one to one
database relation one to one