ฟังก์ชัน เงื่อนไข ใน EXCEL

IF ใช้สำหรับการกำหนดเงื่อนไข เช่น ถ้าเงื่อนไขถูกต้อง ทำสิ่งนี้ ถ้าเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ให้ทำอย่างอื่น
เช่น ถ้า X น้อยกว่า Y ใช้ค่า Y ถ้าไม่ใช่ ใช้ค่า X ใช้ฟังก์ชัน IF จะได้เป็น =IF(X<Y, Y, X)

1.ใช้ IF เพื่อตรวจสอบปริมาณ Stock
เงื่อนไข ถ้า Stock มากกว่า 400 ให้แสดง Height ถ้าไม่ใช่ ใช้ค่า Low

INDEX และ MATCH ใน EXCEL

MATCH ฟังก์ชันที่ใช้ค้นหา ลำดับแถวของข้อมูลที่ต้องการ จาก Range ของข้อมูลตามที่กำหนด ตัวอย่าง
=MATCH(A1, B:C, 0)
* A1 คือค่าที่ใช้ค้นหา
* B:B คือ Range ข้อมูลที่ทำการค้นหา(คอลัมน์ B) ควรเลือกแค่ 1 คอลัมน์
* -1/0/1 คือการกำหนดรูปแบบการค้นหา
-1 = ข้อมูลที่น้อยกว่า
0 = ข้อมูลตรงกันทั้งหมด
1 = ข้อมูลที่มากกว่า

VLOOKUP ใน EXCEL

VLOOKUP ฟังก์ชันที่ใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ จาก Range ของข้อมูลตามที่กำหนด ตัวอย่าง
=VLOOKUP(I3, D3:G6, 4, FALSE)
* I3 คือค่าที่ใช้ค้นหา
* D3:G6 คือ Range ข้อมูลที่ทำการค้นหา รวมถึงคอลัมน์ที่ต้องการผลลัพธ์ด้วย
* 4 คือลำดับคอลัมน์ของข้อมูลที่นำกลับมาแสดง (D คือคอลัมน์ที่ 1 ส่วน G คือคอลัมน์ที่ 4)
* TRUE/FALSE คือการกำหนดรูปแบบการค้นหา
TRUE = ข้อมูลตรงกันแค่บางส่วน
FALSE = ข้อมูลตรงกันทั้งหมด

ฟังก์ชัน MAX ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน MAX เพื่อหาจำนวนของ Stock ที่มากสุด

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
5.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
5.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน MAX(
5.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
5.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

ฟังก์ชัน MIN ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน MIN เพื่อหาจำนวนของ Stock ที่น้อยสุด

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
4.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
4.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน MIN(
4.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
4.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

ฟังก์ชัน AVERAGE ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ Price/Unit

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
3.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
3.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน AVERAGE(
3.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
3.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย นำมาเขียนรวมกัน

ฟังก์ชัน COUNT ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNT เพื่อนับ Size ว่ามีทั้งหมดกี่แบบ
โดย COUNT จะใช้ในการนับจำนวน cell ที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นค่าว่าง
โดย COUNTA จะใช้ในการนับจำนวน cell ที่เป็นตัวอักษรและไม่เป็นค่าว่าง

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
2.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
2.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน COUNTA(
2.3. Range ของ cell ที่ต้องการนับ สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
2.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

การใช้ SUM ใน Excel

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อบวกรวมข้อมูล Stock ทั้งหมด

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
1.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
1.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน SUM(
1.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
1.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน