ฟังก์ชัน MIN ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน MIN เพื่อหาจำนวนของ Stock ที่น้อยสุด

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
4.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
4.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน MIN(
4.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
4.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

ฟังก์ชัน AVERAGE ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ Price/Unit

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
3.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
3.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน AVERAGE(
3.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
3.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย นำมาเขียนรวมกัน

ฟังก์ชัน COUNT ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNT เพื่อนับ Size ว่ามีทั้งหมดกี่แบบ
โดย COUNT จะใช้ในการนับจำนวน cell ที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นค่าว่าง
โดย COUNTA จะใช้ในการนับจำนวน cell ที่เป็นตัวอักษรและไม่เป็นค่าว่าง

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
2.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
2.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน COUNTA(
2.3. Range ของ cell ที่ต้องการนับ สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
2.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

การใช้ SUM ใน Excel

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อบวกรวมข้อมูล Stock ทั้งหมด

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
1.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
1.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน SUM(
1.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
1.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน