Formiraex ผู้ช่วยอัตโนมัติ สำหรับเรียน Excel

หลักสูตร เชิงโต้ตอบและแบบฝึกหัดทางธุรกิจที่สมจริง

เราได้พัฒนาแบบเรียน และแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้คุณ ได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ในการเรียนรู้ ด้วยตัวคุณเอง

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เชิงโต้ตอบทั้งหมดของเรา ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และมีประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยแบบฝึกหัดและสถานการณ์ทางธุรกิจที่สมจริง

เรียนรู้

บทเรียน และคำแนะนำการใช้งาน เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจในบทเรียนและหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง

+

ปฎิบัติจริง

เราได้เตรียมแบบฝึกหัด พร้อมผู้ช่วยอัตโนมัติ ให้คุณได้ฝึกปฏิบัติ ตามที่ได้เรียนในหัวข้อต่างๆ

เข้าใจการใช้งาน ในทุกๆ บทเรียน ด้วยการลงมือปฎิบัติ